Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Fysiotherapie Haaften geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid Fysiotherapie Haaften

Fysiotherapie Haaften hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Haaften houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard op servers binnen de EU.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U het recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Indien u geen toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken, zal Fysiotherapie Haaften u geen diensten aan kunnen bieden.

Als Fysiotherapie Haaften zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen of bezwaar heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten en klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Fysiotherapie Haaften verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Verwerking van medische gegevens
 • Communicatie over de lichamelijke klachten naar andere zorgverleners (huisartsen/specialisten/collega fysiotherapeuten, overige zorgverleners. Hiervoor zal altijd uw toestemming worden gevraagd.
 • Verzenden van vragenlijsten ten behoeve van monitoring*van uw klachten,
 • Monitoring van de kwaliteit van de fysiotherapie. .
 • Opstellen trainingsschema’s;

*Indien u bezwaar heeft voor één of meerdere vormen van monitoring geef dit dan aan bij uw behandelend therapeut. Zij kunnen dit in uw persoonsgegevens verwerken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het uitvoeren van het fysiotherapeutische behandelplan, trainingsdoelstelling, monitoring op de kwaliteitseisen van Fysiotherapie Haaften;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Fysiotherapie Haaften de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

BSN, Identificatienummer (paspoort/rijbewijs/ID), Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Huisarts.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Haaften opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst/behandeltraject
 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar voortvloeiend uit fiscale wetgeving
 • Voor de wettelijke bewaartermijn van uw medische dossier voor maximaal 15 jaar.

 

Aanvullende informatie met betrekking tot uw behandeling

Fysiotherapie valt grotendeels onder de aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en informeren of uw verzekering voldoende is. Indien dit niet het geval is zullen de kosten voor uzelf  zijn.

Indien u de afspraak bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Fysiotherapie Haaften
Goudensteinstraat 1a
4175CE Haaften
0418-591615
Info@fysiotherapiehaaften.nl